Zoznam dokumentov o
udelenie schengenského víza

Služby

Poplatok za služby Pony Express je 12 eur (vrátane DPH 18%) za 1 pas v prepočte na ruble podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa vízový poplatok vyberá.

Spoločnosť PONY EXPRESS vám ponúka nasledujúce typy doplnkových služieb:

  • Vyplnenie formulára žiadosti o vízum

500 rubľov

  • Zdravotné poistenie, zelená karta

Podľa sadzby poisťovne

  • Kopírovanie

15 rubľov na stránku

  • E-mailové správy

20 rubľov za správu za 2 Mb

Podľa sadzieb PONY EXPRESS