Zoznam dokumentov o
udelenie schengenského víza

O VÍZOVOM CENTRE

PONY EXPRESS je oficiálnym externým poskytovateľom služieb pri zbere žiadostí o víza Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve.

Vízové centrum Slovenskej republiky poskytuje služby pri zbere žiadostí o krátkodobé schengenské víza (typu C) a podporných dokladov v bežnom režime.

Schengenské vízum typu C potrebujete, ak plánujete navštíviť Slovensko za obchodným, turistickým alebo súkromným účelom a celková doba Vášho pobytu v Schengenom priestore nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 180 dní.

Vo Vízovom centre Slovenskej republiky môžu podať žiadosť o vízum žiadatelia s pobytom v konzulárnom teritoriálnom okruhu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve. Žiadatelia, ktorí nemajú pobyt, ale legálne sa nachádzajú v konzulárnom okruhu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve, musia podať žiadosť o vízum osobne priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve s odôvodnením, prečo žiadajú o vízum v Moskve.

Konzulárny obvod Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve - Ruská federácia (okrem územia konzulárneho obvodu Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Sankt Peterburgu), Azerbajdžanská republika, Arménska republika.

Konzulárny obvod Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Sankt Peterburgu – Mesto Sankt Peterburg, Leningradská oblasť, Novgorodská oblasť, Archangeľská oblasť,
Nenecký autonómny okruh, republika Karélia, Murmanská oblasť, Pskovská oblasť.

Žiadatelia s pobytom v Uralskom federálnom okruhu, Povolžskom federálnom okruhu a Sibírskom federálnom okruhu môžu požiadať o vízum aj na Generálnom konzuláte Maďarska v Jekaterinburgu.

Žiadatelia s pobytom v Kaliningradskej oblasti môžu požiadaľ o vízum na Slovensko aj v Kancelárii Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Lotyšskej republiky v Kaliningrade.   

Žiadatelia s pobytom v Azerbajdžane môžu požiadať o vízum na Slovensko aj na Veľvyslanectve Lotyšska v Baku.

Žiadatelia s pobytom v Arménsku môžu požiadať o vízum na Slovensko aj na Veľvyslanectve Poľska v Jerevane.

Upozorňujeme, že teritórium Krymu patrí do konzulárneho obvodu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kijeve.

Každý žiadateľ má právo požiadať o vízum priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve, bez využitia služieb vízového centra.

V prípade podania žiadosti o vízum na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve sú všetci žiadatelia (vrátane detí) povinní vyplniť elektronickú žiadosť o vízum prostredníctvom stránky https://ezov.mzv.sk/e-zov  a následne si rezervovať termín pre podanie žiadosti.   

Návod ako vyplniť elektronickú žiadosť o vízum a rezervovať si termín pre podanie žiadosti nájdete na stránke veľvyslanectva www.mzv.sk/moscow.

 

Konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve

J. Fučíka 17/19
Tel.: +7 (495) 956-49-23
Fax: +7 (499) 250-28-72
E-mail: cons.moscow@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/moskva

 


 • KTO MÔŽE PODAŤ ŽIADOSŤ O VÍZUM VO VÍZOVOM CENTRE


  • Žiadateľ
  • V prípade rovnakého účelu cesty, rovnakého času odchodu a vstupu do Schengenského priestoru môže za celú rodinu podať žiadosť jeden z jej členov. Pri podaní žiadosti predloží dôkaz o príbuzenskom vzťahu.
  • V prípade rovnakého účelu cesty, rovnakého času odchodu a vstupu do schengenského priestoru skupiny žiadateľov, môže za skupinu, ktorá cestuje spoločne a spoločne opustí schengenský priestor, podať žiadosti o vízum jeden z členov skupiny na základe notársky overeného splnomocnenia každého zo žiadateľov.
  • V prípade obchodnej cesty môže žiadosť podať splnomocnený zamestnanec spoločnosti po predložení splnomocnenia. Splnomocnenie na hlavičkovom papieri spoločnosti s podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (konateľa) musí obsahovať číslo pasu splnomocneného zamestnanca a kópiu dátovej strany jeho pasu.
  • Oprávnený zástupca cestovnej kancelárie akreditovanej pri Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve.


 • AKO POžIADAT O VíZUM


  1. Kompletnú žiadosť o vízum možno podať vo vízovom centre počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.30 hod.


  2. Po Vašom príchode do centra zodpovedný pracovník vízového centra:

  • predbežne skontroluje úplnosť Vami predkladaných dokladov;
  • pomôže Vám získať poradový lístok pre podanie žiadosti;
  • v prípade potreby Vás informuje o doplnkových službách poskytovaných vízových centrum a pomôže Vám vyplniť žiadosť o vízum.


  3.    V elektronickom poradí budete nasmerovaní na podanie žiadosti pri prijímacom okienku:

  • Pracovník vízového centra spracuje Vašu žiadosť a sprievodné doklady.

  • Požiada Vás o vyplnenie formulára súhlasu s využitím služieb vízového centra a ponúkne Vám možnosť vyplniť žiadanku na doručenie Vášho pasu v prípade, ak sa rozhodnete využiť kuriérske služby poskytovené spoločnosťou PONY EXPRESS.


  4. Uhradíte poplatky za podanie žiadosti

  Po podaní žiadosti o vízum, budete na základe poradového čísla vyzvaní k zaplateniu správneho poplatku za vízum, servisného poplatku a prípadného doplnkového poplatku za Vami využité doplnkové služby. Po zaplatení оbdržíte doklad o úhrade poplatku.


  5. Doručenie dokladov Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Moskve

  Vami predložené doklady budú doručené Konzulárnemu úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve v nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti o vízum vo vízovom centre v Moskve.


 • VRÁTENIE PASU ŽIADATEĽOVI


  Váš pas a iné dokumenty určené na doručenie žiadateľovi budú doručené z veľvyslanectva do vízového centra.

  Ak si chcete prevziať pas vo vízovom centre, pracovník centra Vás informuje o možnosti vyzdvihnutia dokladu telefonicky, prostredníctvom sms, alebo e-mailom.

  Váš pas si môžete vyzdvihnúť vo vízovom centre v pracovné dni v čase od 9.00 do 18.00 hod.

  V prípade záujmu, môžete požiadať o doručenie pasu na ľubovoľnú Vami zvolenú adresu. V prípade dodatočnej zmeny adresy pre doručenie pasu je potrebné vyplniť formulár “Žiadosť o zmenu adresy doručenia” s uvedením novej adresy. Formulár žiadosti spolu s kópiou dátovej strany Vášho pasu je nevyhnutné doručiť  e-mailom na adresu visa@ponyexpress.ru, alebo osobne do pobočky PONY EXPRESS. Zmena adresy doručenia je možná iba v prípade, ak bola Vaša žiadosť doručená PONY EXPRESS najneskôr do 17.00 hod. v pracovný deň predchádzajúci dňu, kedy veľvyslanectvo Váš pas vrátilo vízovému centru (t.j. Váš pas ešte nebol odovzdaný na odoslanie).